Logos Delta

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Χαιρόμαστε που στηρίζεστε στην εξειδίκευση της LOGOS DELTA. Η προστασία των δεδομένων των πελατών μας αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για την επιχείρησή μας. Η χρήση των περιεχομένων των ιστοσελίδων μας είναι γενικά εφικτή χωρίς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο επιθυμεί να κάνει χρήση ιδιαίτερων υπηρεσιών της επιχείρησής μας, μέσω των ιστοσελίδων μας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχει νομική βάση για μια τέτοια επεξεργασία, ζητούμε πάντα την συναίνεση του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως λ.χ. του ονόματος, της διεύθυνσης κατοικίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου που το αφορούν, γίνεται πάντα σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και σε συμφωνία με τις ισχύουσες για την LOGOS DELTA σε κάθε χώρα ειδικές ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων. Μέσω αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων, η επιχείρησή μας θέλει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τον τρόπο, την έκταση και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Περαιτέρω, τα πρόσωπα που αφορούν τα δεδομένα ενημερώνονται με την παρούσα σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Η LOGOS DELTA, ως υπεύθυνος για την επεξεργασία, έχει λάβει διάφορα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει κατά το δυνατόν πληρέστερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Παρόλα αυτά, στην διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου μπορεί εν γένει να προκύψουν κενά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί να παρασχεθεί εγγύηση για απόλυτη προστασία. Για τον λόγο αυτό παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο η δυνατότητα να επιλέξει τη διαβίβαση σ’εμάς δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και με εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. τηλεφωνικά.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της LOGOS DELTA ερείδεται στους όρους που χρησιμοποιήθηκαν από τον ευρωπαϊκό νομοθέτη κατά την θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αποσκοπούμε η Δήλωσή μας περί Προστασίας Δεδομένων να αναγιγνώσκεται εύκολα και να είναι κατανοητή, τόσο για το κοινό, όσο και για τους πελάτες και εταίρους μας. Για να επιτύχουμε αυτό θέλουμε εισαγωγικά να εξηγήσουμε τους όρους που χρησιμοποιούνται σ’αυτήν.
Χρησιμοποιούμε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω όρους:

A) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»). Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο θεωρείται εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

B) ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υποκείμενο δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Γ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Δ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

E) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ
Κατάρτιση προφίλ είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΣΤ) ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ζ) ΥΠΥΘΥΝΟΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Η) ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Θ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες.

Ι) ΤΡΙΤΟΣ
Τρίτος είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΙΑ) ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Συγκατάθεση είναι κάθε αδιαμφισβήτητη ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, με τη μορφή δήλωσης βουλήσεως ή οποιασδήποτε άλλης επιβεβαιωτικής ενέργειας, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ελεύθερη και εν πλήρει επιγνώσει για την συγκεκριμένη περίπτωση ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.


2. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ρυθμίσεων με χαρακτήρα προστασίας δεδομένων, είναι:

LOGOS DELTA - ΕΛΛΑΣ
Επικοινωνία με:
Διπλ.-Μηχ. Χρήστος Λαζαρίδης
Ριζούντος 63
GR - 55131 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
t: +30 2310 692 114
f: +30 2310 692 199

LOGOS DELTA - DE
Ansprechpartner:
B.Eng. Johannes Hovestadt
Biete 5
DE - 48308 Senden (NRW)
e: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
t: +49 2597 28 60 733
f: +49 2597 28 60 734

ιστοσελίδα: www.logos-delta.eu/de/com

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 4f του Γερμανικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Nach (BDSG) δεν απαιτείται στην επιχείρησή μας ο ορισμός Υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

4. COOKIES
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Σ’αυτήν την ιστοσελίδα κάνουμε χρήση μόνο των αναγκαίων cookies. Τα αναγκαία cookies συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, κάνοντας δυνατή την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, όπως την πλοήγηση στην σελίδα και την πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες της σελίδας. Χωρίς τα cookies δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τις οποίες χρησιμοποιούν ιστοσελίδες, προκειμένου να καταστήσουν πιο αποδοτική την εμπειρία του κάθε χρήστη.

Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται να αποθηκεύουμε cookies στην συσκευή σας, εφόσον αυτά είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλα τα άλλα είδη cookies πρέπει να έχουμε την άδειά σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από την δήλωση για τα cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε, για το πως θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στην Οδηγία μας σχετικά με την προστασία δεδομένων.
Η συγκατάθεσή σας ισχύει για τα παρακάτω ονόματα τομέων (domains): www.logos-delta.eu

Αναγκαία (5)
Τα αναγκαία cookies συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, κάνοντας δυνατή την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, όπως την πλοήγηση στην σελίδα και την πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες της σελίδας. Χωρίς τα cookies δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΡΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ

__cfduid

logos-delta.eu

Χρησιμοποιείται από το Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου Cloudflare, για να αναγνωρίζεται αξιόπιστη κυκλοφορία διαδικτύου (web-traffic)

29 ημέρες

HTTP Cookie

CookieConsent

logos-delta.eu

Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του χρήστη για cookies στο τρέχον domain.

1 έτος

HTTP cookie

PHPSESSID

logos-delta.eu

Διατηρεί τις καταστάσεις του χρήστη σε όλες τις αναζητήσεις ιστοσελίδων.

συνεδρία

HTTP cookie

UUID#[abcdef0123456789]{32}

logos-delta.eu

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις σας σχετικά με την γλώσσα της ιστοσελίδας.

1 έτος

HTTP cookie

zijji_tpl

logos-delta.eu

Κάνει δυνατή την εμφάνιση των βασικών σχεδίων της ιστοσελίδας.

1 έτος

HTTP cookie

 

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ιστοσελίδα της LOGOS DELTA δεν καταχωρεί γενικά δεδομένα και πληροφορίες.

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ιστοσελίδα της LOGOS DELTA περιέχει, βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων, στοιχεία που κάνουν δυνατή την γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιχείρησή μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, που περιλαμβάνουν επίσης και μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση E-Mail). Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έρθει σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω E-Mail ή μέσου μιας φόρμας επικοινωνίας, αποθηκεύονται αυτόματα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται από το υποκείμενο των δεδομένων. Τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ελεύθερα από το υποκείμενο των δεδομένων προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αποθηκεύονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται προς τρίτους.

7. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίες έγινε η αποθήκευση ή, για όσο προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις περί προστασίας δεδομένων, που θεσπίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη ή από άλλους νομοθέτες, στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Σε περίπτωση που παύει να υφίσταται ο σκοπός της αποθήκευσης ή σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας αποθήκευσης που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη ή από άλλους νομοθέτες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται ή θα φράζονται σε τακτική βάση, σύμφωνα τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

A) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επιβεβαίωση για το εάν θα γίνει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Σε περίπτωση που ένα υποκείμενο των δεδομένων θελήσει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί σχετικά σε κάποιον συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

B) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το πρόσωπό του και να λάβει αντίγραφο αυτών. Περαιτέρω, ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης έχει παραχωρήσει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα ενημέρωσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

• τους σκοπούς της επεξεργασίας
• τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων γίνεται επεξεργασία
• τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν ή θα κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε περίπτωση αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή σε Διεθνείς Οργανισμούς
• εφόσον είναι εφικτό, την αναμενόμενη διάρκεια, για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του διαστήματος αυτού
• την συνδρομή δικαιώματος σε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά ή σε περιορισμό της επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο ή την ύπαρξη δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή
• την συνδρομή δικαιώματος καταγγελίας ενώπιον εποπτικής αρχής
• όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
• την υπόσταση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 και 4 του GDPR και — τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές — σαφείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμοζόμενη λογική καθώς και τις προεκτάσεις και την επιδιωκόμενη επίδραση τέτοιας επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων
• Επιπλέον, παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα πληροφόρησης, σχετικά με το εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του διαβιβάστηκαν σε Τρίτη χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει κατά τα λοιπά το δικαίωμα να λάβει πληροφόρηση σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.
• Εφόσον ένα υποκείμενο των δεδομένων θελήσει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος στην πληροφόρηση, μπορεί προς τον σκοπό αυτό να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή σε έναν συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει περαιτέρω το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Εφόσον ένα υποκείμενο των δεδομένων θελήσει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος διόρθωσης, μπορεί προς τον σκοπό αυτό να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή σε έναν συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ)
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την άμεση διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εφόσον η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασία.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εφόσον συντρέχει ένας από τους προαναφερόμενους λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να ζητήσει την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί στην LOGOS DELTA, μπορεί να απευθυνθεί προς τον σκοπό αυτό σε κάποιον συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο συνεργάτης της LOGOS DELTA θα μεριμνήσει για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα διαγραφής.
Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιήθηκαν από την LOGOS DELTA και η επιχείρησή υποχρεούται, ως Υπεύθυνη, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ.1 του GDPR, στην διαγραφή των δεδομένων, η LOGOS DELTA θα λάβει, λαμβανομένης υπόψη της διαθέσιμης τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής, τα κατάλληλα μέτρα, και τεχνικής φύσεως, για να ενημερώσει και άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δημοσιοποιηθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για το ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε από αυτούς τους άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας την διαγραφή όλων των παραπομπών (Links) σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε αναπαραγωγές ή αντίγραφα αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην έκταση που η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία. Ο συνεργάτης της LOGOS DELTA θα μεριμνήσει σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

E) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να εξασφαλίζει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εφόσον συντρέχει ένας από τους προαναφερόμενους λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί στην LOGOS DELTA, μπορεί να απευθυνθεί προς τον σκοπό αυτό σε κάποιον συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο συνεργάτης της LOGOS DELTA θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Περαιτέρω, κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ,1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον από αυτό δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων προσώπων. Για την προβολή του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή σε έναν συνεργάτη της LOGOS DELTA.

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του GDPR. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
Σε περίπτωση εναντίωσης, η LOGOS DELTA θα παύσει να επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται από την LOGOS DELTA σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν τo υποκείμενo των δεδομένων αντιταχθεί έναντι της LOGOS DELTA στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον από την LOGOS DELTA σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται επίσης να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία υφίστανται επεξεργασία από την LOGOS DELTA για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή απευθείας σε οποιονδήποτε συνεργάτη της LOGOS DELTA ή σε άλλον συνεργάτη.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα, σχετικά με την χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και αδιακρίτως του Κανονισμού 2002/58/EΚ, να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσής του μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στις οποίες εφαρμόζονται τεχνικές προδιαγραφές.

Η) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων ή (2) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Σε περίπτωση που η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η LOGOS DELTA εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, που θα αφορούν τουλάχιστον την παροχή του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

Εφόσον θελήσει το υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει δικαιώματα σχετικά με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί προς τούτο να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή σε έναν συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Θ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το, κατοχυρωμένο από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη, δικαίωμα, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανά πάσα στιγμή. Εφόσον θελήσει το υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης μιας συγκατάθεσής του, μπορεί προς τούτο να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή σε έναν συνεργάτη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.


9. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK
Η LOGOS DELTA δεν έχει ενσωματώσει στην ιστοσελίδα της στοιχεία της επιχείρησης Facebook.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS
Η LOGOS DELTA δεν χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της στοιχεία της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτυακών αναλύσεων Google Analytics.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ LINKEDIN
Η LOGOS DELTA δεν έχει ενσωματώσει στην ιστοσελίδα της στοιχεία της επιχείρησης LinkedIn.

12. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους της εταιρίας μας, στις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, ερείδεται νομικά στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο α) του GDPR. Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης με συμβαλλόμενο το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει λ.χ. σε διαδικασίες επεξεργασίας που είναι αναγκαίες για την προμήθεια εμπορευμάτων ή για την εκτέλεση άλλου είδους παροχής ή αντιπαροχής, η επεξεργασία ερείδεται νομικά στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο β) του GDPR. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες επεξεργασίας αυτές, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, λ.χ. σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που η επιχείρησή μας υπόκειται σε νόμιμη υποχρέωση από την οποία απορρέει ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως λ.χ. για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία ερείδεται στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο γ) του GDPR. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστεί αναγκαία, για την προστασία συμφερόντων ζωτικής σημασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Τέτοια περίπτωση συντρέχει λ.χ. όταν ένας επισκέπτης στην επιχείρησή μας υποστεί τραυματισμό και κατόπιν τούτου θα πρέπει να διατεθούν το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία του ταμείου υγειονομικής περίθαλψής του ή άλλες πληροφορίες ζωτικής σημασίας προς έναν ιατρό, ένα νοσοκομείο ή άλλα τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία θα ερείδεται στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο δ) του GDPR.
Τέλος, ενδέχεται διαδικασίες επεξεργασίας να ερείδονται και στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο ε) του GDPR. Σε αυτήν την νομική βάση ερείδονται διαδικασίες επεξεργασίας, που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερόμενες νομικές βάσεις, όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την προάσπιση εννόμου συμφέροντος της επιχείρησής μας ή τρίτων προσώπων, εφόσον τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας μας επιτρέπονται, ιδίως, διότι μνημονεύονται ειδικά από τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη. Σχετικά υποστηρίχθηκε από αυτόν η άποψη ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει τέτοιο έννομο συμφέρον, όταν το υποκείμενο των δεδομένων τυγχάνει πελάτης του Υπεύθυνου (GDPR – έχοντας υπόψη – αριθμ. 47, εδ.2).

13. ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ
Όταν η επεξεργασία ερείδεται στο άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο στ) του GDPR, το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην εκτέλεση της δικής μας επιχειρηματικής δραστηριότητας προς όφελος όλων των συνεργατών μας και των μετόχων μας.

14. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το κριτήριο για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εκάστοτε ισχύουσα από το νόμο προβλεπόμενη διάρκεια διατήρησης των στοιχείων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται σε τακτά διαστήματα, εκτός εάν είναι αναγκαία για την σύναψη συμβάσεων ή για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.

15. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Σας διευκρινίζουμε ότι η διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβάλλεται εν μέρει από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία) ή μπορεί και να προκύπτει και από συμβατικές ρυθμίσεις (π.χ. στοιχεία σχετικά με το αντισυμβαλλόμενο μέρος).
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο, προκειμένου να συναφθεί μια σύμβαση, το υποκείμενο των δεδομένων να διαθέσει σ’εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να τύχουν επεξεργασίας από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει π.χ. υποχρέωση να μας διαθέσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επιχείρησή μας συνάψει με αυτό μια σύμβαση. Η μη διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είχε ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων.
Πριν από την διάθεση, εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν συνεργάτη μας. Ο συνεργάτης μας θα ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων εξατομικευμένα σχετικά με το εάν η διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβάλλεται από το νόμο ή συμβατικώς ή για το εάν αυτή είναι αναγκαία για τη σύναψη της σύμβασης, για το εάν συντρέχει υποχρέωση για τη διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τις συνέπειες που θα είχε η μη διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16. ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ως επιχείρηση με συνείδηση των ευθυνών μας, δεν κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτισης προφίλ.

17. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ή παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων συνιστά την ισχύουσα εκδοχή και παρατίθεται στην εκδοχή της από τον Μάιο 2018.
Με την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας και των προσφορών μας μέσω αυτής ή λόγω μεταβολής νομοθετικών ρυθμίσεων ή διοικητικών διατάξεων, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η τροποποίηση αυτής της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε ανά πάσα στιγμή την εκάστοτε ισχύουσα εκδοχή της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων, από την ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο www.logos-delta.eu/de/datenschutz.